Dyrektywa UE ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich

W dniu 23 lipca 2014 r. Parlament Europejski i rada Europejska uchwaliły Dyrektywę ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (Dyrektywa 2014/89/UE). Jest to pierwszy instrument prawny Unii Europejskiej, którego przedmiotem jest planowanie przestrzenne. Zgodnie z zasadą pomocniczości państwa członkowskie nadal planują według swojego prawa wewnętrznego. Dyrektywa przewiduje jednak, że przyjmowane plany powinny odpowiadać pewnym wymogom minimalnym. Przede wszystkim państwa członkowskie zobowiązują się do transgranicznej współpracy. Pozwala to zmniejszyć potencjał konfliktów oraz umożliwia lepszą koordynację i może ułatwiać inwestowanie. To wymaga, aby państwa członkowskie ustaliły na szczeblu krajowym użytkowanie „ich” części obszarów morskich. Te zamiary użytkowania muszą być omówione i uzgodnione z wszystkimi zainteresowanymi państwami członkowskimi.

Transpozycja Dyrektywy do prawa krajowego musiała nastąpić do roku 2016, sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego do roku 2021. Na szczeblu Unii wdrażanie Dyrektywy monitorowane jest w formie wymiany doświadczeń w grupie ekspertów z państw członkowskich. Komisja Europejska udostępnia środki na realizację projektów współpracy państw członkowskich m.in. w basenie Morza Bałtyckiego.

Dokumenty Unii Europejskiej

Oficjalne dokumenty na szczeblu UE

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning_pl

Ramy prawne w Niemczech

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) sporządza przy współpracy Federalnego Urzędu Żeglugi Morskiej i Hydrografii (BSH) plany zagospodarowania przestrzennego dla wyłącznej strefy ekonomicznej (WSE) na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim w celu sterowania przestrzennego tamtejszych różnych użytkowań i funkcji. Za planowanie na wodach terytorialnych (strefa 12 mil morskich) odpowiedzialne są kraje związkowe.

Niemieckie dokumenty krajowe

Dla WSE na Morzu Północnym i Bałtyku istnieją już Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Zostały one po przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa wprowadzone przez ówczesne Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Urbanistyki (BMVBS). Zawierają one cele i zasady zagospodarowania przestrzennego w zakresie użytkowania gospodarczego i naukowego, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i łatwości żeglugi oraz ochrony środowiska morskiego.

Rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Urbanistyki w sprawie zagospodarowania przestrzennego niemieckiej WSE na Morzu bałtyckim z 10.12.2009 r. (Fed. Dz.U. I str. 3861), obejmujące jako załącznik Plan Zagospodarowania Przestrzennego (część opisowa i mapy), weszło w życie 19 grudnia 2009 r. Rozporządzenia łącznie z planami zagospodarowania przestrzennego, uzasadnieniem oraz raportami oddziaływania na środowisko dostępne są tutaj:

https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresraumplanung/Nationale_Raumplanung/nationale-raumplanung_node.html

Plan dla wód terytorialnych Meklemburgii-Pomorza Przedniego (Krajowy Program Rozwoju Przestrzennego 2016) jest obecnie przygotowywany:

http://www.raumordnung-mv.de/pages/Online-Beteiligung_Raumordnung.php

Ramy prawne w Polsce

Organami właściwymi w sprawie morskiego planowania przestrzennego jest odpowiednio minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego. Minister przyjmuje morskie plany w formie rozporządzenia oraz przekazuje je Komisji Europejskiej. Dyrektor urzędu morskiego jest odpowiedzialny za opracowanie projektów planów.

Informacje o morskim planowaniu przestrzennym na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:
https://mgm.gov.pl/gospodarka-morska/polityka-morska/polityka-morska/

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 934 ze zm.):
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910320131

Polskie dokumenty krajowe

Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi można pobrać w języku polskim i angielskim ze strony Urzędu Morskiego w Gdyni wraz z mapami i załącznikami:

https://www.umgdy.gov.pl/?cat=96

Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich:

https://www.umgdy.gov.pl/?page_id=2161

Więcej o działalności Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej mogą się Państwo dowiedzieć na następującej stronie: „Wspólne działania.“